Statutter

STATUTTER FOR REALISTUTVALGET OG ALLMØTE

§1 Realistutvalget og allmøtet

Realistutvalget (RU) er studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (mat-nat). Allmøtet er studentenes høyeste organ, og RU er studentenes tillitsvalgte.

§2 Formål 

RU skal fungere som et samlende studentutvalg for mat-nat-studenter samt overordnet organ for studentorgan (jfr. Universitets- og høyskoleloven §4-1) på instituttnivå på mat-nat, samt fronte studentorganenes sak mot fakultets- og universitetsledelse. RU skal bidra til god dialog mellom alle studentorganisasjoner på mat-nat og universitetsmiljøet forøvrig på alle nivå. RU har imidlertid ikke myndighet over studentorganisasjoner på mat-nat.

§3 RU og RU-møter

§3.1 Sammensetning
Realistutvalget består av et styre (heretter “Styret”), samt en representant fra hvert studentorgan, og representanter fra studentorganisasjoner som er stemt inn på allmøtet. Fagutvalgene velger selv sin representant, men det skal tilstrebes at samme person møter som representant gjennom perioden. Fakultetsrepresentanten for mat-nat i Studentparlamentet blir automatisk medlem av RU med stemmerett. Hver person har maksimalt én stemme selv om vedkommende innehar flere stemmeberettigede verv.

§3.2 Realistutvalgets styre
Styret består av inntil fem personer som blir valgt på Allmøtet, hvorav en person blir konstituert som leder på et RU-møte. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet innad i RU.

§3.2.1 Tiltredelse
Det nyvalgte styret tiltrer 1. juli hvert år.

§3.3 Suppleringsfullmakt
RU kan mellom allmøter supplere faste medlemmer dersom de faste plassene ikke er fylt opp eller noen trekker seg.

§3.4 Andre med tale- og forslagsrett
Studentrepresentantene i fakultetsstyret, faddersjef for mat-nat, leder av Integrerbar og leder av sosialkomitéen Nucleus ved mat-nat har tale- og forslagsrett i RU sine møter.

§3.5 Redaksjonell fullmakt
RU har fullmakt til å endre på redaksjonelle feil (skrivefeil) i statutter mellom Allmøtene, så fremt det ikke endrer betydning av statuttene.

§3.6 Signaturer
I saker som krever signatur, må leder og ett annet styremedlem signere sammen.

§3.7 Studentrepresentanter i fakultetsstyret
Studentrepresentantene i fakultetsstyret skal velges ved elektronisk preferansevalg arrangert av fakultetet.

§3.8 Studiestyret
Realistutvalget skal selv konstituere to plasser i studiestyret på mat-nat, hvor styret har førsterett. Styret kan også velge å frigi plassene for valg innad i RU. De to representantene skal sitte ett år.

§4 Allmøte

§4.1 Frekvens og tidspunkt for allmøte
Allmøte avholdes minst en gang i året og kalles inn minst en uke i forveien. Allmøte skal avholdes i løpet av en periode på 3 uker før og etter gitt valgdato for Studentparlamentet.

§4.2 Tale-, forslags- og stemmerett
Allmøtet er åpent for alle studenter med tilhørighet ved mat-nat-fakultetet, disse studentene har automatisk tale-, forslags-, og stemmerett. Fakultetsadministrasjonen har tale-, og møterett. Utover dette avgjør allmøte med alminnelig flertall hvem som får talerett.

§4.3 Vedtak på allmøtet
Vedtak på allmøtet skal fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ved valg på allmøtet, skal man først arrangere omvalg. Hvis det etter omvalg er stemmelikhet, har styreleder av RU dobbeltstemme.
Endringer av statuttene må vedtas på allmøtet ved 2/3 flertall.

§4.4 Vedtaksdyktighet
Allmøtet er vedtaksdyktig dersom minst 30 stemmeberettigede mat-nat-studenter er tilstede.

§4.5 Frist for nominering
Allmøte er siste frist for nominering av kandidater til valg.

§5 Ekstraordinært allmøte
Ekstraordinært allmøte kan forlanges innkalt når:

RU krever det
Minst 5% av de stemmeberettigede studentene krever det.

Slike allmøter skal kun behandle de sakene som står på innkallingen, som skal være utstedt minst 48 timer før allmøtet. Allmøtet ledes av ordfører og bisitter, utpekt av RU.

Ved ekstraordinære allmøter gjelder statuttene under textit§4 Allmøte, med unntak av textit§4.1 Frekvens og tidspunkt for allmøte.

§6 Valg

§6.1 Valgbarhet
Enhver som er registrert ved fakultetet og har betalt semesteravgift til Sammen, har stemmerett og er valgbar til alle tillitsverv.

§6.2 Valgstyre
Det sittende RU fungerer som valgstyre, eller utpeker valgstyre.

§7 Underutvalg
RU kan opprette underutvalg, og disse styrer seg selv. RU har instruksjonsmyndighet overfor alle underutvalg.

§7.1 Fadderstyret

§7.1.1 Formål
Fadderstyrets formål er å gi de nye mat-nat-studentene en best mulig introduksjon til studentlivet ved fakultetet.

§7.1.2 Virksomhet
Fadderstyret skal arrangere den årlige fadderuken ved Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, og har ansvar for alle aspekter ved denne.
Fadderstyret kan nytte kontorplass på RU sitt kontor.

§7.1.3 Sammensetning
Fadderstyret skal bestå av faddersjef, økonomiansvarlig og inntil 13 andre styremedlemmer.

§7.1.4 Valg
RU har ansvar for å lyse ut valg til fadderstyret hver høst, ta imot søknader og velge fadderstyret.

§8 Mistillit

Mistillitsforslag til RU, ett eller flere av RUs medlemmer eller personer i andre tillitsverv, skal fremmes når to av RU sine styremedlemmer eller når minst 30 studenter som har stemmerett ved fakultetet stiller seg bak et mistillitsforslag med navn og signatur.

Mistillitsforslaget må ha belegg i ett eller flere av følgende punkter:

(1) Overtredelse av studentutvalget sine vedtekter.

(2) Brudd på norsk lov iht. utføring av vervets oppgaver.

(3) Upassende fremtreden i henhold til sitt verv.

Mistillitsforslaget leveres til et av RUs styremedlemmer, som hvis mulig; innen 3 dager skal innkalle til lukket studentutvalgsmøte med én ukes varsel.

For at et møte skal kunne avsette RU, deler av RU, eller personer i andre tillitsverv innsatt av allmøtet, må forslaget vedtas med 2/3 flertall på studentutvalgsmøtet. Personen(e) det er stilt mistillit til har ikke stemmerett. Fremmøtte på møtet har taushetsplikt.

Suppleringsvalg av nytt RU, nye RU-medlemmer, eller andre tillitspersoner, skal skje på neste RU-møte.

§9 Tolkning av statutter
Allmøtene og RU skal ledes i henhold til disse statuttene, og vanlig parlamentarisk praksis. I tvilstilfeller tolkes statuttene og praksis av disse, av ordfører, bisitter, og leder av RU i fellesskap. Denne tolkningen er suveren.

§10 Nedleggelse
§10.1 Ved ønske om nedleggelse

Ved ønske om å legge ned RU må dette skje i samråd med fakultetet. Det skal så kalles inn til et ekstraordinært allmøte, i sittende periode, hvor nedleggelsen er eneste sak. Forslaget om nedleggelse må vedtas med 3/4 flertall. I dette møtet må det også bestemmes om undergruppene til RU (Les Nucleus, fadderstyret, Integrerbar) skal legges ned sammen med RU eller bryte ut fra RU.

§10.2 Utvalget sine midler

Ved nedleggelse skal økonomiske midler og andre eiendeler fremdeles tilhøre studenter ved det matematisk naturvitenskapelige fakultet. Midlene blir administrert av fakultetet. Midlene må brukes til å styrke studentenes læringsmiljø og/eller trivsel. Dersom noen av undergruppene til RU legges ned samtidig så skal deres midler bli fordelt på samme måte som RU sine midler.

§10.3 Manglende leder

Dersom RU mangler leder, dvs. at ingen innehar ledervervet i en sammenhengende tidsperiode på 3 mnd. er det opp til resten av Realistutvalget å kalle inn til nytt RU-møte der en ny leder skal velges.

§10.4 Gjenopprettelse

Dersom RU eller tilsvarende organ gjenopprettes, og det gjenstår midler og/eller eiendeler, tilfaller disse det nye studentutvalget.

STATUTTER FOR UNDERVISNINGSPRISEN

§1 Formål

Fakultetet og studentene ønsker å premiere gode undervisere, enten som en enkeltunderviser eller som en undervisningsgruppe bestående av flere undervisere, som evner til å inspirere til faglig engasjement hos studentene.

§2 Priskomité

Prisen blir utdelt av en komité sammensatt av én student fra hvert programområde, to fra Realistutvalget (RU), én av studentrepresentantene i fakultetsstyret og dekan. Fagutvalget, valgt i et allmøte hvor alle instituttenes studenter har stemmerett, kan velge én studentrepresentant fra deres programområde i komitéen. Dersom programområde ikke har et slikt fagutvalg, kan representanten bli oppnevnt av instituttrådets studentrepresentanter. Komitéen er vedtaksdyktig hvis og bare hvis minst to tredjedeler av representantene, og dekan, er til stede. Hvis komiteen ikke er vedtaksdyktig, må det kalles inn til nytt møte dersom formelle vedtak skal fattes. Komitéen skal studere de ulike begrunnelsene for nominasjonene og velge prisvinneren. Komitéen bestemmer selv hvilke kriterier som skal legges til grunn for valg av prisvinner. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall får dekan dobbeltstemme. Ved stemmelikhet når det er valg av prisvinner, skal det foretas omvalg mellom de kandidater som har oppnådd likt stemmetall. Ved fortsatt likt stemmetall skal dekan sin dobbeltstemme avgjøre valget.

§3 Tidspunkt for utdeling
Prisen er årlig, men priskomitéen kan velge å ikke dele ut prisen hvis komitéen ikke finner verdige kandidater det gjeldende året. Komitéen skal utnevnes hvert år i februar, og skal avslutte sitt arbeid senest i juni samme år. RU kaller inn til det første møtet. Vinneren kunngjøres én uke før utdelingen. RU setter tid og sted for utdeling og kunngjøring av prisen.

§4 Nominasjon
Det kan nomineres én kandidat, enten én enkelt underviser eller én gruppe bestående av flere undervisere, fra hvert programområde. Fagutvalget ved programområdet skal sørge for at studentene tilknyttet programområdet blir tilstrekkelig informert om nominasjonsprosessen. Alle studenter tilknyttet programområdet skal ha anledning til å komme med kandidatforslag med begrunnelse til fagutvalget. De innkomne forslagene fra studentene skal ligge til grunn for fagutvalgets nominasjon. Både antall forslagsstillere og begrunnelse skal vektlegges ved nominasjonen. Hvis det ikke finnes et fagutvalg ved instituttet, kan RU på selvstendig grunnlag styre denne nominasjonsprosessen. Nominasjonen må være RU i hende før komitéen starter sitt arbeid. RU mottar nominasjonene. Liste over nominerte blir kunngjort samtidig som komitéen starter sitt arbeide. Det er kun de som har undervist i emner ved mat-nat, UiB, det gjeldende universitetsåret, som kan nomineres.

§5 Muligheter for å vinne igjen
Tidligere prisvinnere kan vinne igjen dersom det har gått 5 år siden prisvinnerne vant sist. Dette er mulig forutsatt at prisvinnerne har vist en annen utmerket prestasjon, enn det som prisvinnerne vant prisen for sist gang.

§6 Promotering
Komitéen har ansvaret for å synligjøre de nominerte kandidatene, hvor en slik synliggjørelse må finne sted senest én måned før prisutdelingen.

§7 Størrelse
Det er fakultetsstyret som fastsetter prisens størrelse.

STATUTTER FOR NUCLEUS

§1 Formål

Sosialkomiteen er en undergruppe av Realistutvalget (RU), med formål om å forbedre det sosiale miljøet på mat-nat, og øke den sosiale trivselen til mat-nat-studentene best mulig. Dette skal gjøres ved å arrangere arrangementer i samarbeid med fagutvalgene og linjeforeningene på mat-nat, samt andre fakulteter og institusjoner når aktuelt, med unntak av fadderuken. Sosialkomitéen heter fra våren 2017 av Nucleus.

§1.1 Hovedansvarsområder

Sosialkomiteen skal:
Ha oversikt over, og koordinere, arrangementene til de ulike fagutvalgene og linjeforeningene, samt oppdatere fakultetets arrangementskalender.
Lage en arena for lettere samarbeid mellom fagutvalgene og linjeforeningene.
Bistå, samt fungere som konsulenter for fagutvalgene og linjeforeningene.
Ha ansvar for årlige arrangementer.
Ha et godt forhold og samarbeid med andre sosialkomiteer samt andre relevante aktører.

§2 Valg av styret til sosialkomiteen

RU skal på første RU-møte etter allmøtet, velge neste års sosialkomitéstyre. Søknadsprosessen skal utføres ved utlysning av stillingene, og innsending av skriftlige søknader.

§3 Stillinger i styret
RU skal velge det nye kjernestyret.Kjernestyret skal bestå av mellom 4 og 6 personer, derav kun lederstillingen er forhåndsbestemt, resten av stillingene kan kjernestyret selv bestemme innad.

§3.1 Representant fra Realistutvalget
Det er hovedsakelig ingen representant fra RU i kjernestyret, men ved aktuelle saker skal en representant fra RU ha stemme-, tale- og møterett på sosialkomiteen sine styremøter, og er i praksis et styremedlem i det aktuelle møtet.

§4 Valgmodell
Valget skal foregå ved urnevalg ved alminnelig flertall, og kandidatene skal diskuteres på forhånd.

§4.1 Valg av leder
Valg av leder skal foregå ved urnevalg, men ved et rimelig antall søkere (mer enn 2) skal disse inviteres til intervju holdt av RU.

§5 Periode
Kjernestyret skal sitte i en periode på ett år (to semestre), og tar over 1. Juli.

§6 Konstituering av medlemmer
Styret til sosialkomiteen (kjernestyret inkludert en representant fra RU) kan konstituere medlemmer mellom møtene ved alminnelig flertall.

§7 Økonomi
Sosialkomiteens økonomi går gjennom RU.

§8 Mistillit
Sosialkomiteen eller RU kan stille mistillit hvis noen i styret bryter norsk lov, motarbeider komiteens interesser eller ikke opptrer ansvarlig under aktuelle arrangementer. Denne mistilliten skal behandles av RU i et eget utvalg bestående av leder og ett styremedlem av RU, leder og ett styremedlem av sosialkomiteen, samt to uavhengige studenter fra hensiktsmessige fagutvalg/linjeforeninger. Mistillitsforslaget må ha 2/3 flertall for å gå gjennom. Utvalget har taushetsplikt, samt skal mistillitsforslaget behandles på lukkede møter.

§9 Fullmakt
Kjernestyret til sosialkomiteen har fullmakt til å behandle saker som angår komiteen på vegne av RU.

§10 Bryte ut fra Realistutvalget
I det tilfellet sosialkomiteen selv ønsker å bryte ut som en undergruppe av RU ved å anskaffe eget organisasjonsnummer, vil øvrige statutter ikke lenger være gyldige og sosialkomiteen vil stå fritt til å styre seg selv med det beste for mat-nats sosiale miljø i tankene.

STATUTTER FOR INTEGRERBAR

§1 Valg av styret til Integrerbar
Realistutvalget (RU) skal i løpet av april hvert år sette sammen en komité med én representant fra hvert fagutvalg, to representanter fra RU-styret og følgende personer fra integrerbarstyret: leder, nestleder, økonomiansvarlig og med-økonomiansvarlig. Disse skal velge neste års Integrerbarstyre. Søknadsprosessen skal utføres ved utlysning av stillingene, og innsending av skriftlige søknader.

§2 Stillinger i styret
Komitéen tilsetter stillingene leder, nestleder, økonomiansvarlig og med-økonomiansvarlig, og velger 6 øvrige styremedlemmer slik at styret til Integrerbar selv kan bestemme arbeidsoppgaver innad.

§2.1 Representant fra Realistutvalget
En representant fra styret i RU skal ha stemme-, tale- og møterett på Integrerbar sine styremøter, og er i praksis et styremedlem.

§3 Valgmodell
Valget skal foregå ved urnevalg, og kandidatene skal diskuteres på forhånd. Ved et rimelig antall søkere kan disse også inviteres til å holde et lite foredrag om seg selv til komitéen.

§4 Periode
Valgte skal sitte i en periode på ett år, og tar over 1. Juli.

§5 Konstituering av medlemmer
Styret til Integrerbar kan konstituere medlemmer imellom møtene ved alminnelig flertall. Styret kan ta inn flere personer enn 10 i styret, maksimalt 2 ekstra. Dette gjelder utover det som er beskrevet i textit§2 Stillinger i styret

§6 Mistillit
Integrerbar eller RU kan stille mistillit hvis noen i styret bryter norsk lov, motarbeider barens interesser eller opptrer uaktsomt i driften av baren. Denne mistilliten skal behandles av RU i et eget utvalg bestående av leder og to styremedlemmer av RU, leder og to styremedlemmer av Integrerbar, samt to uavhengige studenter fra et hensiktsmessig fagutvalg. Mistillitsforslaget må ha 2/3 flertall for å gå igjennom og utvalget har taushetsplikt. Mistillitsforslag skal behandles på lukkede møter.

§7 Fullmakt
Styret til Integrerbar har fullmakt til å behandle saker som angår baren på vegne av RU.

§8 Leder av Integrerbar
Av juridiske formål må leder av Integrerbar stå som daglig leder av RU i Brønnøysundregistrene. Dette gir derimot ikke leder av Integrerbar noen reell makt over RU, hvor styreleder konstituert på RU-møte er fungerende leder av RU.

§9 Bryte ut fra Realistutvalget
I det tilfellet Integrerbar selv ønsker å bryte ut fra RU sitt eierskap ved å anskaffe eget organisasjonsnummer vil øvrige statutter ikke lenger være gyldige, og Integrerbar vil stå fritt til å styre seg selv med barens beste i tankene.