Regler og vedtak til Realistutvalget

Taushetserklæring (Fra RU 02/17-18. Sak 15/17-18)

RU-styret kan i innkallingen velge å la enkelte saker, eller deler av saker (t.d. vedlegg) være taushetsbelagte. Endelig avgjørelse om hvorvidt en sak eller deler av en sak må aktivt stemmes over på RU-møtet før selve saken behandles.

Dersom en sak vedtas taushetsbelagt, må personer uten tale- eller stemmerett (i henhold til statuttene) forlate møtelokalet før saken behandles.

Dersom deler av en sak vedtas taushetsbelagt, vil personer uten tale- eller stemmerett (i henhold til statuttene) ha mulighet til å bli værende i møtelokalet så lenge det ikke går ut over den delen av saken som er taushetsbelagt.

Personer som vedtas stemmerett for et enkelt møte vil i slike saker regnes som uten stemmerett.

Taushetsbelagte saker kan ikke diskuteres eller deles med personer som ikke er ordinær representant i Realistutvalget. Dersom vara møter på det berørte møtet, vil dette vedtaket gjelde den personen.

Retningslinjer for valg av tillitsvalgt til Integrerbarstyret (RU 02/17-18. Sak 18/17-18)

Tillitsvalgt er bindeleddet mellom Integrerbarstyret og frivillige ved Integrerbar. Tillitsvalgt skal velges av de frivillige ved et anonymt valg, der styret ikke har stemmerett. Tillitsvalgt har ikke stemmerett i Integrerbarstyret fordi personen ikke er valgt inn av RU.

Økonomifullmakt til Nexus(RU 05/17-18. Sak 48/17-18)

Nexus innvilges fullmakt til å bruke de bevilgede midlene i RU sitt budsjett uten vedtak fra RU. Nexus må imidlertid føre eget regnskap og rapportere til Realistutvalgets økonomiansvarlig månedlig, samt ta vare på alt av fakturaer og kvitteringer.

Ansvar for undergrupper (RU 06/17-18. Sak 59/17-18)

 

Nexusgis det overordnede ansvaret for å opprette, legge ned og følge opp undergruppene gitt av Reglement for grupper ved matnat, samt gis fullmakt til å finne et passende navn på ordningen.