Regler og vedtak til Realistutvalget

Taushetserklæring (Fra RU 02/17-18. Sak 15/17-18)

RU-styret kan i innkallingen velge å la enkelte saker, eller deler av saker (t.d. vedlegg) være taushetsbelagte. Endelig avgjørelse om hvorvidt en sak eller deler av en sak må aktivt stemmes over på RU-møtet før selve saken behandles.

Dersom en sak vedtas taushetsbelagt, må personer uten tale- eller stemmerett (i henhold til statuttene) forlate møtelokalet før saken behandles.

Dersom deler av en sak vedtas taushetsbelagt, vil personer uten tale- eller stemmerett (i henhold til statuttene) ha mulighet til å bli værende i møtelokalet så lenge det ikke går ut over den delen av saken som er taushetsbelagt.

Personer som vedtas stemmerett for et enkelt møte vil i slike saker regnes som uten stemmerett.

Taushetsbelagte saker kan ikke diskuteres eller deles med personer som ikke er ordinær representant i Realistutvalget. Dersom vara møter på det berørte møtet, vil dette vedtaket gjelde den personen.

Retningslinjer for valg av tillitsvalgt til Integrerbarstyret (RU 02/17-18. Sak 18/17-18)

Tillitsvalgt er bindeleddet mellom Integrerbarstyret og frivillige ved Integrerbar. Tillitsvalgt skal velges av de frivillige ved et anonymt valg, der styret ikke har stemmerett. Tillitsvalgt har ikke stemmerett i Integrerbarstyret fordi personen ikke er valgt inn av RU.

Økonomifullmakt til Nucleus (RU 05/17-18. Sak 48/17-18)

Nucleus innvilges fullmakt til å bruke de bevilgede midlene i RU sitt budsjett uten vedtak fra RU. Nucleus må imidlertid føre eget regnskap og rapportere til Realistutvalgets økonomiansvarlig månedlig, samt ta vare på alt av fakturaer og kvitteringer.

Nucleus-styret (RU 05/17-18. Sak 49/17-18)

Nucleus gis anledning til å midlertidig øke antall medlemmer fra 4 til 6 medlemmer frem til dette blir stemt over på allmøtet. Nucleus gis anledning til å midlertidig supplere inn 2 nye medlemmer frem til allmøtet. Disse blir ikke en del av kjernestyret.

RU-logo (RU 05/17-18. Sak 54/17-18)

 

Alle som får økonomisk støtte fra Realistutvalget (RU) skal ha RU-logoen representert på promoteringsmateriell, som for eksempel flyers, brosjyrer eller sosiale medier for det aktuelle arrangementet. Dette kan fravikes dersom det spesifiseres i bestemmelsen eller vedtaket om støtte. I de tilfellene det det fravikes skal Realistutvalget likevel refereres til som sponsor.

Ansvar for undergrupper (RU 06/17-18. Sak 59/17-18)

 

Nucleus gis det overordnede ansvaret for å opprette, legge ned og følge opp undergruppene gitt av Reglement for grupper ved matnat, samt gis fullmakt til å finne et passende navn på ordningen.